Xuất khẩu Hoa Hồi từ tháng 1 đến tháng 8 năm 2023

Hoi 3 1

Tính đến hết tháng 8/2023, Việt Nam xuất khẩu được 9.996 tấn Hoa Hồi, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 57,6 triệu USD, so với cùng kỳ năm trước lượng xuất khẩu tăng 24,0%. Ấn Độ, Trung Quốc và Hoa Kỳ là 3 thị trường xuất khẩu lớn nhất của Hoa Hồi Việt Nam lần […]

Xuất khẩu Hoa Hồi trong tháng 8 năm 2023

Hoi 3 1

Thống kê sơ bộ của VPA, trong tháng 8/2023, Việt Nam xuất khẩu được 1.731 tấn Hoa Hồi, kim ngạch đạt 7,0 triệu USD, so với tháng trước lượng xuất khẩu tăng 110,6%. Các doanh nghiệp xuất khẩu chủ yếu trong tháng 8 bao gồm: Hương Thu: 711 tấn, Prosi Thăng Long: 238 tấn, Rừng […]

Xuất khẩu Hoa Hồi từ tháng 1 đến tháng 7 năm 2023

Hoi 3 1

Lũy tiến từ 1/1 đến hết 31/7/2023, Việt Nam xuất khẩu được 8.265 tấn Hoa Hồi, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 50,6 triệu USD, so với cùng kỳ năm ngoái lượng xuất khẩu tăng 49,7% và kim ngạch tăng 41,4%. Các doanh nghiệp xuất khẩu hàng đầu bao gồm: Prosi Thăng Long: 1.372 tấn, […]

Xuất khẩu Hoa Hồi trong tháng 7 năm 2023

Hoi 3 1

Theo thống kê sơ bộ của VPA, trong tháng 7/2023, Việt Nam xuất khẩu được 822 tấn Hoa Hồi, kim ngạch đạt 4,9 triệu USD, so với tháng 6 lượng xuất khẩu giảm 20,0%. Một số thị trường xuất khẩu chính của Hoa Hồi Việt Nam bao gồm: Ấn Độ chiếm 54,9%, Hoa Kỳ chiếm […]

Xuất khẩu Hoa Hồi từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2023

Hoi 3 1

Tính đến 30/6/2023, Việt Nam xuất khẩu được 7.443 tấn Hoa Hồi, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 45,7 triệu USD, so với cùng kỳ năm 2022 lượng xuất khẩu tăng 85,7% và giá trị tăng 68,0%. GIá xuất khẩu bình quân Hoa Hồi 6 tháng đầu năm đạt 6.140 USD/tấn, giảm 9,6% so với […]

Xuất khẩu Hoa Hồi trong tháng 6 năm 2023

Hoi 3 1

Trong tháng 6/2023, Việt Nam xuất khẩu được 1.027 tấn Hoa Hồi, kim ngạch đạt 6,5 triệu USD, so với tháng trước lượng xuất khẩu giảm 29,2%. Một số thị trường xuất khẩu chính của Hoa Hồi Việt Nam bao gồm: Ấn Độ chiếm 54,9%, Hoa Kỳ chiếm 10,6%; Hà Lan chiếm 4,2%… Prosi Thăng […]

Xuất khẩu Hoa Hồi từ tháng 1 đến tháng 5 năm 2023

Hoi 3 1

Tính đến hết tháng 5/2023, Việt Nam xuất khẩu được 6.416 tấn Hồi, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 39,2 triệu USD, so với cùng kỳ năm ngoái tăng 129,0% về lượng và 202,1% về giá trị. Prosi Thăng Long là doanh nghiệp xuất khẩu Hồi lớn nhất đạt 1.054 tấn, tăng 252,5% và chiếm […]

Xuất khẩu Hồi trong tháng 5 năm 2023

Hoi 3 1

Tính đến hết tháng 5/2023, Việt Nam xuất khẩu được 1.451 tấn Hồi, kim ngạch đạt 8,2 triệu USD, so với tháng 4 lượng xuất khẩu giảm 9,1%. Các doanh nghiệp xuất khẩu Hồi hàng đầu: Prosi Thăng Long: 279 tấn, Hương Thu: 253 tấn, Nedspice Việt Nam: 133 tấn. Ấn Độ và Trung Quốc […]

Xuất khẩu Hồi từ tháng 1 đến tháng 4 năm 2023

Hoi 3 1

Lũy tiến từ 1/1 đến hết tháng 4 năm 2023, Việt Nam xuất khẩu được 4.964 tấn Hồi, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 31 triệu USD, so với cùng kỳ năm trước lượng xuất khẩu tăng 166,3%. Ấn Độ, Trung Quốc và Hoa Kỳ là 3 thị trường xuất khẩu chính của Hồi Việt […]

Xuất khẩu Hồi trong tháng 4 năm 2023

Hoi 3 1

Theo thống kê sơ bộ của VPA, trong tháng 4/2023, Việt Nam xuất khẩu được 1.596 tấn Hồi, kim ngạch đạt 9,4 triệu USD, so với tháng trước lượng xuất khẩu giảm 15,9%. Ấn Độ là thị trường xuất khẩu chính của Hồi Việt Nam chiếm 64% đạt 1.021 tấn, trong khi đó Prosi Thăng […]