Xuất khẩu Gừng – Nghệ – Gia vị khác 9 tháng năm 2023

Gung

Lũy tiến đến hết tháng 9/2023, Việt Nam xuất khẩu được 30.476 tấn các loại gia vị như Gừng, Nghệ và một số loại gia vị khác, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 40,8 triệu USD, so với cùng kỳ năm ngoái xuất khẩu tăng 294,9%. Các thị trường xuất khẩu chủ yếu bao gồm: Trung Quốc: 9.796 tấn, tăng 802,0%; Bangladesh: 5.844 tấn, tăng 100%; Ấn Độ: 3.722 tấn, tăng 48,7%; Lào: 2.927 tấn, tăng 11.608,0%; Hoa Kỳ: 1.153 tấn, tăng 31,3% và UAE: 1.053 tấn, tăng 1.780,4%… Các doanh nghiệp xuất khẩu chủ yếu: Rich Moon: 1.347 tấn, Hà Tùng Anh: 1.313 tấn, Trọng Phú: 1.210 tấn, Hoàng Thị Hằng: 1.196 tấn, Nhật Quang: 1.169 tấn, Nguyễn Hồng Vĩnh: 1.160 tấn, International SIE: 1.057 tấn…

VPA