Trường Lộc

Công ty TNHH Thương mại Trường Lộc (TRUONG LOC)
Truong Loc Service Company Limited
  • Add: Land Plot 8, Map 29, Block 1, Tan Dinh Ward, Ben Cat Town, Binh Duong Province
  • Tel: +84 274 351.3311 – Fax: +84 28 3891.9460
  • Email: trg-loc@hcm.vnn.vn
  • Director: Mr. Nguyen Duc Thu – Mobile: +84 91 390.2775