Thành tựu sản xuất, xuất khẩu, khen thưởng

 

Năm

        Diện tích trồng                                            (ha) Sản lượng      (tấn) Xuất khẩu

(tấn)

Trị giá XK

(triệu USD)

2001 31.600 60.000 56.500 90,500
2002 47.900 71.000 78.400 109,300
2003 50.500 85.000 74.600 105,900
2004 50.800 95.000 98.500 133,700
2005 49.100 105.000 96.200 120,100
2006 50.000 110.000 116.600  195,100
2007 48.000 90.000 82.900  286,100
2008 48.000 95.000 90.000  310,000
2009 50.000 110.000 134.264  348,000
2010 52.000 110.000 116.841  421,000
2011 55.000 120.000 118.416  693,000
2012 60.000 120.000 116.462   800,000
2013 60.000 110.000 134.387   850,000
2014 68.000 125.000 156.396 1.200.000
2015 70.000 125.000

 
Khen thưởng 2006 – 2012

* Năm 2006:

Bộ Nông nghiệp & PTNT tặng:

– Bằng khen cho 31 doanh nghiệp và 6 cá nhân.

– Bằng khen cho tập thể Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam.

Bộ Công thương tặng:

– Danh hiệu “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín cho 1 doanh nghiệp” mặt hàng Hồ tiêu.

* Năm 2007

Bộ Nông nghiệp & PTNT tặng:

– Bằng khen cho 15 doanh nghiệp và 3 cá nhân.

– Cờ Đơn vị thi đua hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc cho tập thể Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam.

Bộ Công thương tặng:

– Danh hiệu “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín cho 4 doanh nghiệp” mặt hàng Hồ tiêu.

* Năm 2008:

Bộ Nông nghiệp & PTNT tặng:

– Bằng khen cho tập thể Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam

– Bằng khen cho 14 doanh nghiệp và 2 cá nhân.

Bộ Công thương tặng:

– Danh hiệu “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín cho 6 doanh nghiệp” mặt hàng Hồ tiêu.

* Năm 2009:

Thủ tướng Chính phủ tặng:

– Bằng khen cho tập thể Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam

Bộ Nông nghiệp & PTNT tặng:

– Bằng khen cho 13 doanh nghiệp và 3 cá nhân.

Bộ Công thương tặng:

– Danh hiệu “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín cho 8 doanh nghiệp” mặt hàng Hồ tiêu.

* Năm 2010:

Chủ tịch nước tặng:

– Huân chương lạo động hạng ba cho tập thể Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam

Thủ tướng Chính phủ tặng:

– Bằng khen cho ông Đỗ Hà Nam, Chủ tịch  Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam

Bộ Nông nghiệp & PTNT tặng:

– Bằng khen cho thể Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam, 6 doanh nghiệp và 4 cá nhân.

Bộ Công thương tặng:

– Danh hiệu “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín” cho 11 doanh nghiệp mặt hàng Hồ tiêu.

* Năm 2011:

Bộ Nông nghiệp & PTNT:

– Cờ thi đua năm 2011 cho tập thể Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam và bằng khen cho nhiều tập thể, cá nhân.

Bộ Công thương tặng: 

– Bằng khen cho tập thể Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam

– Danh hiệu “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín” cho 12 doanh nghiệp mặt hàng Hồ tiêu.

* Năm 2012:

Bộ NN-PTNT tặng: 

– Bằng khen của Bộ trưởng Bộ NN-PTNT cho 4 nông dân trồng tiêu giỏi

Bộ Công thương tặng:

– Bằng khen cho tập thể Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam

– Danh hiệu “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín” cho 13 doanh nghiệp mặt hàng Hồ tiêu.

* Năm 2013:

Bộ NN-PTNT tặng: 

– Bộ Nông nghiệp & PTNT tặng cờ thi đua xuất sắc cho tập thể Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam

– Bằng khen của Bộ trưởng Bộ NN-PTNT cho 4 nông dân trồng tiêu giỏi

Bộ Công thương tặng:

– Bằng khen cho tập thể Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam

– Danh hiệu “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín” cho 18 doanh nghiệp mặt hàng Hồ tiêu.