Phòng NN và PTNT Lộc Ninh

Phòng Nông nghiệp Huyện Lộc Ninh
Agricultural Department of Loc Ninh District
  • Add: Loc Ninh Town, Loc Ninh Dist., Binh Phuoc Province
  • Tel: +84 271 356.8379 – Fax: +84 271 356.8354
  • Email: binh641locninh@yahoo.com.vn
  • Director: Mr. Le Thanh Binh – Mobile: +84 91 824.2762