Phòng NN huyện Chư Sê

Phòng Kinh tế Nông nghiệp Huyện Chư Sê
Agricultural Department of Chu Se District
  • Add: 802 Hung Vuong St., Chu Se Town, Gia Lai Province
  • Tel: +84 269 385.1134 – Fax: +84 269 385.1781
  • Email: hhhtcs@yahoo.com
  • Director: Mr. Le Sy Quy – Mobile: +84 98 345.9006