Ngô Hoàng Thu

Logo Hoang Thu

Công ty TNHH Nông sản Ngô Hoàng Thư (NGO HOANG THU AGRICULTURAL)
Ngo Hoang Thu Agricultural Company Limited

  • Address: 13 No.13 St., Tam Binh Area, Tam Binh Ward, Thu Duc City, HCM City
  • Te: +84 94 207.8707
  • Emai: ngohoang_thu@yahoo.com | Website: www.ngohoangthucashew.com
  • DIrectr: Mr Ngo Dinh Kha – Mobile: +84 94 207.8707