Luật đầu tư – Thông tư 04/2009-TT-BTC

BỘ TÀI CHÍNH
    ————-
Số: 04/2009/TT-BTC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————–
Hà Nội, ngày 13 tháng 1 năm 2009
THÔNG TƯ
Hướng dẫn thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng
theo Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ
————————–
 
I.       ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC TẠM HOÀN VÀ MỨC TẠM HOÀN THUẾ GTGT
1.     Đối tượng được tạm hoàn thuế GTGT quy định tại Thông tư này là các tổ chức sản xuất, kinh doanh hàng hóa xuất khẩu có hàng hóa thực xuất khẩu đang trong thời gian chưa được phía nước ngoài thanh toán qua ngân hàng theo hợp đồng xuất khẩu, trừ các trường hợp phải kiểm tra trước khi hoàn thuế.
2.     Số thuế GTGT được tạm hoàn đối với hàng hóa thực xuất khẩu, chưa có chứng từ thanh toán qua ngân hàng bằng 90% số thuế GTGT đầu vào được hoàn theo hồ sơ đề nghị hoàn thuế của doanh nghiệp.
3.     Ngoài ra đối tượng và mức tạm hoàn thuế GTGT đối với hàng xuất khẩu nêu trên, để giải quyết hoàn thuế kịp thời cho các doanh nghiệp có hồ sơ đề nghị hoàn thuế thuộc các đối tượng và trường hợp khác, trong quá trình  kiểm tra hồ sơ hoàn thuế nếu cơ quan thuế xác định số thuế đủ điều kiện được hoàn thì giải quyết tạm hoàn số thuế đã đủ điều kiện hoàn, không chờ kiểm tra xác minh xong toàn bộ mới thực hiện hoàn thuế; đối với số thuế cần kiểm tra xác minh yêu cầu doanh nghiệp giải trình, bổ sung hồ sơ thì xử lý hoàn thuế; đối với số thuế cần  kiểm tra xác minh yêu cầu doanh nghiệp giải trình, bổ sung hồ sơ thì xử lý hoàn thuế khi có đủ căn cứ. Thời gian thực hiện kiểm tra và giải quyết không được vượt quá thời gian theo quy định của pháp luật
II.   HỒ SƠ HOÀN THUẾ
1.     Đối với doanh nghiệp đề nghị tạm hoàn thuế khi chưa có chứng từ thanh toán hàng xuất khẩu qua ngân hàng, trong hồ sơ đề nghị hoàn thuế của doanh nghiệp ghi rõ ở Văn bản đề nghị hoàn thuế như sau: “ Doanh nghiệp cam kết sẽ xuất trình Bảng kê chứng từ đã thanh toán tiền hàng hóa xuất khẩu qua ngân hàng  chậm nhất là 05 ngày sau ngày doanh nghiệp đã được thanh toán tiền hàng xuất khẩu”.
2.     Đối với 10% số thuế GTGT chưa được hoàn theo hồ sơ hoàn thuế, doanh nghiệp không phải gửi lại hồ sơ hoàn thuế đã gửi cơ quan thuế khi tạm hoàn thuế nếu không có sự điều chỉnh, bổ sung hồ sơ đã gửi, doanh nghiệp gửi bổ sung cho cơ quan thuế.
–   Văn bản đề nghị hoàn thuế; số thuế còn lại đề nghị hoàn
–   Bảng kê chứng từ thanh toán qua ngân hàng.
3.     Doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp lệ, hợp pháp và chính xác của hồ sơ, chứng từ, hóa đơn và các tài liệu khác có liên qua đề nghị hoàn thuế gửi cơ quan thuế.
III.     THỰC HIỆN TẠM HOÀN THUẾ
1.     Cơ quan thuế có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra, xem xét hồ sơ đề nghị hoàn thuế của doanh nghiệp và giải quyết hoàn thuế theo quy định.
2.     Cơ quan thuế phải mở hồ sơ theo dõi riêng các trường hợp tạm hoàn thuế GTGT.
3.     Thời gian giải quyết hoàn thuế:
–   Đối với hồ sơ hoàn thuế GTGT của hàng hóa xuất khẩu, chưa có chứng từ thanh toán qua ngân hàng thì thời hạn giải quyết tạm hoàn thuế tối đa ko quá 7 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị  hoàn thuế của doanh nghiệp.
–   Đối với các trường hợp được tạm hoàn thuế khác theo kết quả kiểm tra hồ sơ hoàn thuế.
4.     Công tác kiểm tra và xử lý vi phạm:
Đối với doanh nghiệp được hoàn thuế trước kiểm tra sau, cơ quan thuế phải có trách nhiệm tổ chức kiểm tra theo quy định của pháp luật quản lý thuế và hướng dẫn của Tổng cục thuế, số lượng doanh nghiệp không quá 50%, số 50% còn lại được kiểm tra trong năm tiếp theo.
IV.      TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Thông tư này có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký và áp dụng đối với các hồ sơ hoàn thuế từ ngày ký và áp dụng đối với các hồ sơ hoàn thuế từ ngày 01/01/2009.
Tổng cục Thuế có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện hướng dẫn tại Thông tư này.
Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc đề nghị các cơ quan, đơn vị, cơ sở kinh doanh phản ánh về Bộ Tài chính để hướng dẫn giải quyết kịp thời.
                                                                            KT BỘ TRƯỞNG
                                                                           THỨ TRƯỞNG
                                                                           (Đã ký)
                                                                               Đỗ Hoàng Anh Tuấn