Khảo sát DN liên kết sản xuất Hồ tiêu

Nhóm công tác Đối tác công tư về Hồ tiêu (PPP) được thành lập ngày 1/11/2019 theo quyết định số 4183/QĐ-BNN-HTQT của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

Mục tiêu đến năm 2025: Ít nhất 25.000 nông dân được đào tạo và được cung cấp các dịch vụ nông nghiệp cải thiện. Phấn đấu đạt 60.000 tấn Hồ tiêu sản xuất bền vững. 25% nông dân cải thiện thu nhập tăng 10% và 75% Hồ tiêu sản xuất tại Việt Nam đáp ứng tiêu chuẩn MRL của thị trường.

PPP rất mong quý DN tham gia thực hiện khảo sát để từ đó PPP phát triển các chương trình hỗ trợ DN thông qua công tác đào tạo nông dân, hợp tác xã liên kết. Đồng thời, PPP muốn lắng nghe đóng góp ý kiến của quý DN vì sự phát triển bền vững của ngành Hồ tiêu Việt Nam trong tương lai.

Thông tin sẽ hoàn toàn được bảo mật và không tiết lộ cho bên thứ 3. Mục đích sử dụng thông tin để thống kê chung và định hướng phát triển vùng nguyên liệu trong tương lai.

Link khảo sát: https://docs.google.com/forms/d/1YJisaWkoZPLwiZtSgoHv_5qho-6SABCL3E8aSNDPdsw/prefill

VPA