Hội thảo đổi mới nông nghiệp quốc tế 2020 – IAIC 2020 (lần 5)

Hội nghị trực tuyến IAIC 2020 là cơ hội cho các chuyên gia và nhà chuyên môn trình bày kết quả nghiên cứu, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ và tìm kiếm cơ hội hợp tác.

– Đối với ngành: IAIC 2020 là cơ hội để các chuyên gia và những người trong ngành biết đến nhau và hợp tác.

– Đối với nhà nghiên cứu: có thể trình bày nghiên cứu của mình và tìm thấy cơ hội phát triển trong tương lai.

– Đối với các nhà đầu tư: Có thể tìm hiểu về các ứng dụng nghiên cứu toàn cầu và mục tiêu đầu tư tiềm năng.

– Đối với đối tượng quan tâm: có thể biết những nỗ lực của các chuyên gia và những đang làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp toàn cầu.

Chào mừng tham dự IAIC 2020: http://iaic2020.iaas.org.sg/

=============================================

IAIC 2020 Webinar is an opportunity for global experts and practitioners to present research results, showcase products and services, and recognize cooperation.

– For Industry: IAIC 2020 is an opportunity for global Experts and Industry to know each other and cooperate.

– For Researcher: You could present your research and find the possibility of subsequent development.

– For Investors: You could learn about the global research applications and the potential investment targets.

– For Follower: You could know the efforts of global agricultural experts and practitioners.

Welcome join IAIC 2020! http://iaic2020.iaas.org.sg/