Giá tiêu đen trong nước và kết quả XK 2014

GIÁ VÀ KẾT QUẢ XK HỒ TIÊU NĂM  2014

Giá trong nước:

Tháng:                               T1     T2      T3      T4      T5     T6       T7       T8     T9     T10      T11     T12
Tiêu đen (1.000đ/kg) :   149   127   125    138    148   158     185    185   190    188     195     190
Cùng kỳ 2013 :                121   120   120    118    119   120     120    125   132     141     154     164
2014/2013 Tăng :           +28     +7     +5    +20    +29   +38     +65    +60   +58     +47      +41    +26