Giá tiêu đen trong nước và kết quả XK 2014

GIÁ VÀ KẾT QUẢ XK HỒ TIÊU NĂM  2014 Giá trong nước: Tháng:                               T1     T2      T3      T4      T5     T6       T7       T8     T9     T10      T11     T12 Tiêu đen (1.000đ/kg) :   149   127   125    138    148   158     185    185   190    188     195     190 Cùng kỳ 2013 :                121   120   120    118    119   120     120    125   132     141     […]

Giá tiêu XK thế giới 2012-2015

Giá tiêu xuất khẩu thế giới trong tháng này….Giá tiêu xuất khẩu thế giới trong tháng này….Giá tiêu xuất khẩu thế giới trong tháng này….Giá tiêu xuất khẩu thế giới trong tháng này….Giá tiêu xuất khẩu thế giới trong tháng này….