Cập nhật một số nội dung đăng ký xuất khẩu thực phẩm có nguồn gốc thực vật theo Lệnh 248 của TQ

Căn cứ Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm và Công văn số 221/SPS-BNNVN ngày 21 tháng 10 năm 2021 của Văn phòng thông báo và điểm hỏi đáp quốc gia về vệ sinh dịch tễ và kiểm […]

Dự thảo quy định về SPS từ ngày 01-15/3/2021

Từ ngày 01-15/3/2021, Văn phòng SPS Việt Nam đã tổng hợp được 44 thông báo của các nước thành viên WTO, bao gồm dự thảo và văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực quy định về an toàn thực phẩm và kiểm dịch động, thực vật (SPS) có thể ảnh hưởng tới mặt […]