Diện tích trồng tiêu Việt Nam 2018-2019

Diện tích trồng tiêu Việt Nam 2018-2019

 

Stt

Tỉnh

2018 (ha) 2019 (ha)
1 Đăk Lăk 38.616 36.396
2 Đăk Nông 34.113 32.286
3 Đồng Nai 19.022 18.191
4 Bình Phước 17.178 16.216
5 Bà Rịa Vũng Tàu 13.161 13.161
6 Gia Lai 16.278 10.731
Khác 11.487 13.019
  Tổng/Total 149.855 140.000