Diện tích trồng Hồ tiêu Việt Nam qua các năm 2018 – 2019 – 2020

Diện tích trồng Hồ tiêu Việt Nam qua các 2018 – 2019 – 2020

đơn vị: ha

Stt

Tỉnh

2018 2019 2020
1 Đăk Lăk 38.616 36.396 33.064
2 Đăk Nông 34.113 32.286 34.321
3 Đồng Nai 19.022 18.191 12.829
4 Bình Phước 17.178 16.216 15.890
5 Bà Rịa Vũng Tàu 13.161 13.161 10.695
6 Gia Lai 16.278 10.731 13.673
Khác 11.487 13.019 11.366
  Tổng/Total 149.855 140.000 131.838