THÔNG TIN GIA NHẬP HIỆP HỘI HỒ TIÊU VIỆT NAM

1. Hội viên của Hiệp hội gồm hội viên chính thức, hội viên liên kết và hội viên danh dự:

a) Hội viên chính thức: Công dân, tổ chức Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực liên quan đến ngành nghề Hồ tiêu, nông sản và các tổ chức, cá nhân có nguyện vọng giúp đỡ, hỗ trợ hoạt động của Hiệp hội tán thành Điều lệ Hiệp hội, tự nguyện gia nhập Hiệp hội được Ban Thường vụ Hiệp hội xem xét công nhận là hội viên chính thức của Hiệp hội.

b) Hội viên liên kết: Các doanh nghiệp liên doanh và doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài (sau đây gọi chung là doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài) trong lĩnh vực ngành nghề Hồ tiêu và nông sản hoạt động tại Việt Nam, có đóng góp cho sự phát triển của Hiệp hội, tán thành Điều lệ Hiệp hội thì được Ban Thường vụ Hiệp hội công nhận là hội viên liên kết.

c) Hội viên danh dự: Những công dân, tổ chức Việt Nam có uy tín cao, có ảnh hưởng tích cực đến hoạt động của Hiệp hội, có khả năng đóng góp nhiều cho Hiệp hội được Hiệp hội mời làm hội viên danh dự, không phải đóng hội phí.

2. Tiêu chuẩn Hội viên chính thức:

a) Đối với cá nhân: Các cá nhân hoạt động trong lĩnh vực liên quan đến ngành nghề Hồ tiêu và nông sản; các cá nhân có nguyện vọng giúp đỡ, hỗ trợ hoạt động của Hiệp hội tán thành Điều lệ Hiệp hội, tự nguyện gia nhập Hiệp hội.

b) Đối với tổ chức: Các tổ chức được thành lập và hoạt động hợp pháp trong lĩnh vực liên quan đến ngành nghề Hồ tiêu và nông sản; các tổ chức có nguyện vọng giúp đỡ, hỗ trợ hoạt động của Hiệp hội tán thành Điều lệ Hiệp hội, tự nguyện gia nhập Hiệp hội.

Quyền của hội viên

 1. Được Hiệp hội bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp theo quy định của pháp luật.
 2. Được Hiệp hội cung cấp thông tin liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hiệp hội, được tham gia các hoạt động do Hiệp hội tổ chức.
 3. Được tham gia thảo luận, quyết định các chủ trương công tác của Hiệp hội theo quy định của Hiệp hội; được kiến nghị, đề xuất ý kiến với cơ quan có thẩm quyền về những vấn đề có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hiệp hội.
 4. Được dự Đại hội, ứng cử, đề cử, bầu cử các cơ quan, các chức danh lãnh đạo và Ban Kiểm tra Hiệp hội theo quy định của Hiệp hội.
 5. Được giới thiệu hội viên các tổ chức, công dân để trở thành hội viên của Hiệp hội theo quy định tại Điều lệ Hiệp hội.
 6. Được khen thưởng theo quy định của Hiệp hội.
 7. Được cấp Giấy chứng nhận Hội viên.
 8. Được quyền tự do xin ra khỏi Hiệp hội khi xét thấy không thể tiếp tục là hội viên.
 9. Hội viên liên kết, hội viên danh dự được hưởng quyền và nghĩa vụ như hội viên chính thức, trừ quyền biểu quyết các vấn đề của Hội và quyền ứng cử, đề cử, bầu cử Ban Lãnh đạo, Ban Kiểm tra Hiệp hội.

Thủ tục, thẩm quyền kết nạp hội viên

1. Thủ tục, thẩm quyền kết nạp hội viên: Tổ chức và công dân Việt Nam có nguyện vọng gia nhập Hiệp hội nộp hồ sơ gia nhập Hiệp hội về Văn phòng Hiệp hội, gồm có:

2. Thẩm quyền kết nạp hội viên: Ban Thường vụ Hiệp hội xem xét hồ sơ xin gia nhập Hiệp hội và ra quyết định công nhận hội viên.

Dự kiến đơn gia nhập của các đơn vị sẽ được Ban chấp hành Hiệp hội họp và xét duyệt tại các cuộc họp BCH hàng quý.

 • Phí gia nhập Hiệp hội: 3.000.000 đồng
 • Phí niên liễm hàng năm: Phí cụ thể hằng năm sẽ có thông báo cụ thể.

Điều lệ Hiệp hội: https://peppervietnam.com/dieu-le-hiep-hoi/

Thành viên Hiệp hội sẽ được cung cấp tài khoản xem các thông tin nội bộ của Hiệp hội, được tham gia các đoàn khảo sát các vùng trồng tiêu trọng điểm (1 năm: 2-3 lần), được tham gia các chương trình XTTM, hội chợ, triển lãm, khảo sát các thị trường nước ngoài do Hiệp hội tổ chức.

Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam (VPA) luôn sẵn sàng kết nạp đăng ký các doanh nghiệp làm thành viên Hiệp hội. Để đăng ký tham gia Hiệp hội vui lòng liên hệ:

Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam

Liên hệ trực tiếp

135A Pasteur, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM