Chính phủ đồng ý cho hàng nhập khẩu để sản xuất, xuất khẩu khi gia công lại trong nước được miễn thuế nhập khẩu

Ngày 12/12/2020, Chính phủ đã ra Nghị quyết về phiên họp thường kỳ của Chính phủ tháng 11/2020. Trong đó, Chính phủ thống nhất với đề nghị của Bộ Tài chính về việc hàng hóa NK để sản xuất XK thì được miễn thuế NK theo quy định tại Khoản 7, Điều 16 của Luật số 107/2016/QH13 của Quốc hội. Chính phủ giao Bộ Tài chính chỉ đạo cơ quan hải quan hoàn trả số tiền thuế ấn định mà DN đã nộp theo quy định, không truy thu thuế đối với các trường hợp chưa nộp tiền thuế ấn định.

Theo nghị quyết này, hàng hóa NK để sản xuất XK mà doanh nghiệp (DN) đưa một phần nguyên liệu, vật tư, linh kiện NK để thuê DN khác gia công hoặc thuê DN khác gia một hoặc một số công đoạn của sản phẩm và đã nhận lại bán thành phẩm để tiếp tục sản xuất XK hoặc nhận lại thành phẩm để XK toàn bộ ra nước ngoài thì được miễn thuế NK theo quy định tại Khoản 7, Điều 16 của Luật thuế XK, thuế NK (Luật số 107/2016/QH13).

Chính phủ giao Bộ Tài chính chỉ đạo cơ quan hải quan hoàn trả số tiền thuế ấn định mà DN đã nộp theo quy định, không truy thu thuế đối với các trường hợp chưa nộp tiền thuế ấn định; có biện pháp quản lý chặt chẽ, không để xảy ra tình trạng lợi dụng, trục lợi chính sách; khẩn trương rà soát, bổ sung nội dung này vào dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 134/2016/NĐ-CP, báo cáo Chính phủ.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tạo điều kiện cho sản xuất, kinh doanh, đồng thời có các biện pháp quản lý chặt chẽ, chính xác, kiểm tra sau thông quan việc NK hàng hóa để sản xuất XK theo quy định của pháp luật.

Trong ba năm qua, đây cũng là một trong những vướng mắc về thuế của các DN thủy sản hội viên VASEP. Sau khi nhận được phản ánh, VASEP đã gửi công văn tới Hội đồng Tư vấn Cải cách Thủ tục Hành chính của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính kiến nghị xem xét tháo gỡ vướng mắc về miễn thuế XNK cho nguyên liệu, vật tư dư thừa đã NK để gia công, sản xuất hàng XK. Nhận được các kiến nghị này, Bộ Tài chính đã nhất trí tiếp thu và sẽ sửa đổi tại Dự thảo Nghị định sửa đổi bổ sung Nghị định 134/2016/NĐ-CP.