Bộ tài liệu sản xuất Hồ tiêu bền vững TOT và TOF

Nhằm nâng cao chất lượng đào tạo về sản xuất hồ tiêu bền vững và tăng cường năng lực cho đội ngũ cán bộ khuyến nông, các đối tác trong ngành hàng hồ tiêu, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia trân trọng giới thiệu Bộ tài liệu Đào tạo Giảng viên về Sản xuất hồ tiêu bền vững.

Bộ tài liệu được xây dựng dựa trên tài liệu hướng dẫn sản xuất hồ tiêu bền vững của Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, kinh nghiệm sản xuất của các doanh nghiệp tham gia sản xuất hồ tiêu ở Việt Nam, một số kết quả nghiên cứu của Viện khoa học nông nghiệp Tây nguyên, Cục Bảo vệ thực vật.

Mục đích của tài liệu là cung cấp kiến thức, phương pháp và kỹ năng đào tạo sản xuất hồ tiêu bền vững cho đối tượng tham gia đào tạo giảng viên (TOT) trong lĩnh vực sản xuất hồ tiêu. Kết cấu Bộ tài liệu gồm hai phần:
Phần 1 bao gồm 05 hợp phần về kiến thức sản xuất hồ tiêu bền vững:

(1) Giống và kỹ thuật trồng mới, tái canh hồ tiêu

(2) Kỹ thuật chăm sóc hồ tiêu

(3) Quản lý sâu bệnh hại hồ tiêu

(4) Kỹ thuật thu hoạch, sơ chế và bảo quản hồ tiêu

(5) Tiêu chuẩn chất lượng và chứng nhận hồ tiêu

Phần 2 Phương pháp (6) và Các kỹ năng tập huấn về sản xuất hồ tiêu bền vững.

Đây là tài liệu chính thống để Trung tâm Khuyến Nông các tỉnh tập huấn tiểu giáo viên về sản xuất hồ tiêu bền vững. Dựa trên nhu cầu thực tế của đối tượng đào tạo, giảng viên có thể lựa chọn một trong các hợp phần trên làm tài liệu cơ bản, kết hợp với kinh nghiệm, thực tiễn sản xuất của từng địa phương để xây dựng bài giảng cụ thể. Đồng thời, tài liệu này cũng là tài liệu quan trọng cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức xã hội v.v… xây dựng chương trình đào tạo TOT cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hồ tiêu của đơn vị mình.

Click vào link để tải về: 

Sản xuất Hồ tiêu TOT

Sản xuất Hồ tiêu TOF