Xuất khẩu

November 23, 2017

Số liệu xuất khẩu Hồ tiêu trong tháng 1 năm 2017

Trong tháng 1, Việt Nam xuất khẩu được 8.305 tấn Hồ tiêu, bao gồm 7.237 tấn tiêu đen và 1.068 tấn tiêu trắng. Kim ngạch xuất khẩu đạt 61,61 triệu USD, tiêu đen đạt 50,66 triệu USD, tiêu trắng đạt 10,95 triệu USD.
November 23, 2017

Số liệu xuất khẩu Hồ tiêu trong năm 2016

Trong năm 2016, Việt Nam đã xuất khẩu một khối lượng tiêu kỷ lục nhất từ trước tới nay, lượng xuất khẩu đạt 179.233 tấn Hồ tiêu các loại, bao gồm 159.171 tấn tiêu đen và 20.062 tấn tiêu trắng. Kim ngạch xuất khẩu đạt […]
January 23, 2016

Số liệu xuất khẩu Hồ tiêu trong năm 2015

Trong năm 2015, Việt Nam xuất khẩu được 133.569 tấn Hồ tiêu các loại, bao gồm 115.446 tấn tiêu đen và 18.123 tấn tiêu trắng. Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 1 tỷ 276,2 triệu USD, tiêu đen đạt 1 tỷ 41,2 triệu USD, tiêu […]
February 23, 2015

Xuất khẩu Hồ tiêu của Brazil

Trong tháng 1 năm 2014, Brazil đã xuất khẩu được 3.106 tấn hồ tiêu, trị giá 23.23 triệu USD so với 2.294 tấn và 14.33 triệu USD đã xuất khẩu được trong cùng kỳ năm 2013. Hai tháng đầu năm 2014, tổng xuất khẩu hồ […]
January 23, 2015

Số liệu xuất khẩu Hồ tiêu năm 2014

Năm 2014, Việt Nam xuất khẩu được 156.396 tấn Hồ tiêu các loại, bao gồm 140.067 tấn tiêu đen và 16.329 tấn tiêu trắng. Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 1 tỷ 210 triệu USD, tiêu đen đạt 1.036,3 triệu USD, tiêu trắng đạt 173,7 […]
January 23, 2014

Số liệu xuất khẩu Hồ tiêu trong tháng 12 năm 2013

Trong tháng 12/2013, các doanh nghiệp Việt Nam đã xuất khẩu được 4.785 tấn Hồ tiêu các loại, bao gồm 4.076 tấn tiêu đen và 709 tấn tiêu trắng. Giá trị xuất khẩu đạt 33,43 triệu USD, tiêu đen đạt 26,44 triệu USD, tiêu trắng […]
November 23, 2007

Giá tiêu trắng xuất khẩu trung bình từ năm 2006-2015

Giá xuất khẩu trung bình tiêu trắng trong từng tháng từ năm 2006 đến thời điểm hiện nay.