Giá cả

November 24, 2017

Giá xuất khẩu trung bình tiêu đen và tiêu trắng các tháng trong năm 2013

Giá xuất khẩu trung bình tiêu đen và tiêu trắng các tháng trong năm 2013
November 24, 2017

Giá tiêu trắng xuất khẩu trung bình từ năm 2006-2015

Giá xuất khẩu trung bình tiêu trắng trong từng tháng từ năm 2006 đến thời điểm hiện nay.
November 24, 2017

Giá tiêu đen xuất khẩu trung bình từ năm 2006-2015

Giá trung bình xuất khẩu tiêu đen qua từng tháng từ năm 2006 đến nay