Xây dựng kỷ yếu Hồ tiêu Việt Nam năm 2011

Quảng cáo Kỷ yếu Hồ tiêu Việt Nam năm 2012: Hồ tiêu Việt Nam – 10 năm xây dựng và phát triển
November 24, 2017
H M Agro Foods has an access to high quality agro products & All Indian Oil Seeds, Spices & Coarse
November 24, 2017

Xây dựng kỷ yếu Hồ tiêu Việt Nam năm 2011

Để phục vụ chương trình XTTM và hội nghị thường niên của Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) tổ chức vào tháng 10/2011. Hiệp hội sẽ phát hành cuốn Kỷ yếu Hồ tiêu Việt Nam năm 2011.