Trung tâm Thông tin PTNNNT

Trung tâm Thông tin Phát triển NNNT – Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển NNNT
Infomation Center for Agriculture and Rural Development
  • Add 16 Thuy Khue St., Tay Ho Dist., Ha Noi
  • Tel +84 24 6293.8632 – Fax: ‘+84 24 3972.6949
  • Email info@agro.gov.vn – Website: www.agroinfo.gov.vn
  • Deputy Director Mr. Vu Huy Phuc – Mobile: +84 98 228.8584