Trung tâm NC & PT Cây Tiêu

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Cây tiêu (PRDC)
Pepper Research and Development Center
  • Add: 322 Truong Chinh St., Tra Ba Ward, Pleiku City, Gia Lai Province
  • Tel: +84 269 651.5239 – Fax: +84 269 385.1781
  • Email: wasigl.quyen@ymail.com
  • Director: Mr. Nguyen Quang Ngoc