Luật đầu tư – Thông tư 04/2009-TT-BTC

BỘ TÀI CHÍNH     ————- Số: 04/2009/TT-BTC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————– Hà Nội, ngày 13 tháng 1 năm 2009 THÔNG TƯ Hướng dẫn thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ ————————– […]