Thủ tục Hải quan, thuế xuất nhập khẩu

Thông tư này hướng dẫn một số nội dung về cải cách thủ tục hải quan, thuế xuất khẩu, nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ về những giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn suy giảm kinh […]

Chỉ thị về việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành của Bộ Nông nghiệp

Thời gian qua công tác ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong quản lý điều hành của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn đã đạt được một số kết quả nhất định. Ứng dụng CNTT cùng với thực hiện cải cách hành chính đã góp phần nâng cao năng lực hoạt động […]