Văn bản pháp luật

November 24, 2015

Luật đầu tư – Thông tư 05/2009-TT-BTC

Hướng dẫn một số nội dung về thủ tục hải quan, thuế xuất khẩu, thuếnhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩutheo Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ.
November 24, 2015

Luật đầu tư – Thông tư 04/2009-TT-BTC

BỘ TÀI CHÍNH     ————- Số: 04/2009/TT-BTC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————– Hà Nội, ngày 13 tháng 1 năm 2009 THÔNG TƯ Hướng dẫn thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng theo […]