Bộ Nông nghiệp- PTNT chỉ đạo triển khai một số hoạt động đối với sản xuất hồ tiêu theo đề nghị của Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam

14/06/2017 1:55:35 CH

Nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng cho một số nông sản Việt Nam về mặt lâu dài, vừa qua tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Quốc Doanh cùng đại diện Vụ Kế hoạch, Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Vụ HTQT, Cục trồng trọt, Cục Bảo vê Thực vật, Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản đã có buổi làm việc với một số Hiệp hội ngành hàng trong đó có Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam (VPA).

Sau khi nghe một số ý kiến kiến nghị của Bà Nguyễn Mai Oanh, PCT kiêm TTK Hiệp hội Hồ tiêu VN, đại diện cho ngành hàng hồ tiêu VN, Thứ trưởng  Bộ NN-PTNT đã có ý kiến kết luận và chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện,  nội dung cụ thể như Thông báo Số 3734/TB-BNN-VP, Ngày 5/5/2017 của Văn phòng Bộ NN-PTNT như sau:

1-Công tác chọn tạo giống hồ tiêu: Giao Vụ KHCN và MT chỉ đạo Viện KHKTNLN Tây Nguyên và các đơn vị liên quan khẩn trươgn triển khai nghiên cứu xác định đặc tính nông sinh học của một số giống Hồ Tiêu đang trồng phổ biến ở một số vùng trồng tiêu trọng điểm, chọn lọc, phục tráng để tạo được bộ giống hồ tiêu sạch bệnh phục vụ sản xuất, báo cáo Bộ trước tháng 7/2017;

2-Hoàn thiện qui trình canh tác hồ tiêu bền vững: Giao Cục Trồng trọt phối hợp với Cục BVTV, Hiệp hội Hồ tiêu VN từng bước hoàn thiện hơn nữa Qui trình canh tác hồ tiêu bền vững, để có sản phẩm hồ tiêu đáp ứng yêu cầu xuất khẩu  trên cơ sở Qui trình trồng, chăm sóc, thu hoạch hồ tiêu đã được ban hành;

3-Thí điểm qui hoạch, cấp Chứng nhận, Mã số vùng trồng cho một số địa phương và doanh nghiệp xuất khẩu sản phẩm hồ tiêu an toàn: Giao Cục BVTV phối hợp Hiệp hội Hồ tiêu VN và một số đơn vị liên quan triển khai thí điểm việc cấp Mã số vùng trồng cho hồ tiêu phục vụ xuất khẩu, trước mắt chọn một số địa phương có điều kiện đất đai phù hợp và áp dụng các biện pháp thâm canh bền vững./. 

VPA