Sở NN và PTNT Đăk Nông

Sở Nông nghiệp và PTNT Đăk Nông
Department of Agriculture and Rural Development in Dak Nong
  • Add: Tran Hung Da St., Nghia Trung Ward, Gia Nghia City, Dak Nong Province
  • Tel: +84 261 354.4931 – Fax: +84 261 354.4804
  • Email: snnptnt@daknong.gov.vn / thu123@yahoo.com – Website: www.snnptnt.daknong.gov.vn
  • Director: Mr. Pham Tuan Anh