Sở Nông nghiệp và PTNT BRVT

Sở Nông nghiệp và PTNT Bà Rịa – Vũng Tàu 
Department of Agriculture and Rural Development in Ba Ria – Vung Tau
Add: 9 Huynh Ngoc Hay St., Ba Ria Vung Tau Province
Tel: +84 254 3829.891 – Fax: +84 254 3731.193
Email: sonnptnt@baria-vungtau.gov.vn – Website: www.sonnptnt.baria-vungtau.gov.vn
Director: Mr. Tran Van Cuong