Sở Nông nghiệp và PTNT BRVT

Sở Nông nghiệp và PTNT Bà Rịa – Vũng Tàu 
Department of Agriculture and Rural Development in Ba Ria – Vung Tau
  • Add: 9 Huynh Ngoc Hay St., Ba Ria Vung Tau Province
  • Tel: +84 254 382.9891 – Fax: +84 254 373.1193
  • Email: sonnptnt@baria-vungtau.gov.vn – Website: www.sonnptnt.baria-vungtau.gov.vn
  • Director: Mr. Tran Van Cuong