Số liệu xuất khẩu Hồ tiêu từ tháng 1 đến tháng 5/2019