Số liệu xuất khẩu Hồ tiêu từ tháng 1 đến tháng 3/2019