Thư mời hội thảo trực tuyến Quản lý dư lượng tối đa thuốc bảo vệ thực vật (MRL)

We are pleased to invite you to the virtual workshop on “Management of pesticides maximum residue limit (MRL) to enhance export of Vietnam’s pepper and fruits to high value markets” on Tuesday June 22, 13:30 – 16:30pm. Please kindly see attached the invitation letter and agenda for your information. For REGISTRATION, please click to the link: https://forms.office.com/r/AdE3UrBCJK by COB June 18, 2021, we will share the official meeting link in due course.

Programe

===============================

Kính thưa Ông / Bà,

Chúng tôi trân trọng kính mời Ông / Bà tham dự hội thảo trực tuyến “Quản lý dư lượng tối đa thuốc bảo vệ thực vật (MRL) nhằm đẩy mạnh xuất khẩu hồ tiêu và trái cây Việt Nam sang các thị trường cao cấp” thời gian 13h30 – 16h30 chiều thứ Ba ngày 22 tháng 6 . Chúng tôi đính kèm nội dung thư mời và chương trình dự kiến. Để ĐĂNG KÝ THAM DỰ, vui lòng nhấp vào link https://forms.office.com/r/AdE3UrBCJK trước ngày 18 tháng 6, 2021, chúng tôi sẽ gửi đường link hội thảo chính thức sau khi nhận được đăng ký.

Chương trình