An Phong Đăk Nông

Tonkin
November 24, 2017
Rồng Đông Dương
November 24, 2017
  • Công ty Cổ phần Đầu tư và Xuất nhập Khẩu An Phong Đăk Nông
  • Địa chỉ: Thôn 10, xã Nam N’Jang, Đăk Song, Đăk Nông
  • Điện thoại: +84-50.1379. 2028
  •  Fax: +84-50.1364.7308
  • Email: anphongdno@gmail.com 
  • Website: www.anphongdaknong.com.vn
  • Người đại diện: Nguyễn Nho Lý 
  • Di động: +84-983.77.55.77