Nhật khẩu Hồ tiêu của Mĩ qua các tháng từ năm 2011 đến năm 2013

Nhật khẩu Hồ tiêu của Mĩ qua các tháng từ năm 2011 đến năm 2013

Months 2011 2012 2013
Jan 5,902 4,810 7,303
Feb 4,442 3,999 4,308
Mar 3,809 4,820 5,046
Apr 5,286 3,967 5,208
May 7,561 4,614 6,633
Jun 6,880 4,021 6,046
Jul 6,161 5,274 6,344
Aug 6,759 4,420 5,314
Sep 5,690 5,998 6,041
Oct 6,412 7,119 7,350
Nov 5,374 7,198 6,118
Dec 4,213 6,218 6,031
Total 68,489 62,458 71,742
Nguồn: IPC