Số liệu xuất khẩu Hồ tiêu trong tháng 9 năm 2017

Số liệu xuất khẩu Hồ tiêu trong tháng 8 năm 2017
November 23, 2017
Số liệu xuất khẩu Hồ tiêu trong tháng 10 năm 2017
November 23, 2017

Số liệu xuất khẩu Hồ tiêu trong tháng 9 năm 2017

Trong tháng 9, Việt Nam xuất khẩu được 13.516 tấn Hồ tiêu, bao gồm 11.621 tấn tiêu đen và 1.895 tấn tiêu trắng. Kim ngạch xuất khẩu trong tháng đạt 64,93 triệu USD, trong đó tiêu đen đạt 52,66 triệu USD, tiêu trắng đạt 12,27 triệu USD.

Giá xuất khẩu bình quân tiêu đen trong tháng đạt 4.532 USD/tấn, tiêu trắng đạt 6.474 USD/tấn. So với tháng trước, lượng xuất khẩu giảm 33,14% tương đương giảm 6.686 tấn, tuy nhiên giá xuất khẩu tiêu đen lại tăng 183 USD, tiêu trắng tăng 276 USD.