Số liệu xuất khẩu Hồ tiêu trong tháng 6 năm 2017

Số liệu xuất khẩu Hồ tiêu trong tháng 5 năm 2017
November 23, 2017
Số liệu xuất khẩu Hồ tiêu trong tháng 7 năm 2017
November 23, 2017

Số liệu xuất khẩu Hồ tiêu trong tháng 6 năm 2017

Trong tháng 6, Việt Nam xuất khẩu được 22.838 tấn Hồ tiêu, bao gồm 20.189 tấn tiêu đen và 2.649 tấn tiêu trắng. Kim ngạch xuất khẩu đạt 107,76 triệu USD, tiêu đen đạt 90,50 triệu USD, tiêu trắng đạt 17,26 triệu USD. Giá xuất khẩu bình quân tiêu đen trong tháng đạt 4.482 USD/tấn, tiêu trắng đạt 6.516 USD/tấn.

Theo Tổng cục Hải quan Việt Nam.