Số liệu xuất khẩu Hồ tiêu trong tháng 4 năm 2017

Số liệu xuất khẩu Hồ tiêu trong tháng 3 năm 2017
November 23, 2017
Số liệu xuất khẩu Hồ tiêu trong tháng 5 năm 2017
November 23, 2017

Số liệu xuất khẩu Hồ tiêu trong tháng 4 năm 2017

Trong tháng 4, Việt Nam xuất khẩu được 25.111 tấn Hồ tiêu, bao gồm 22.122 tấn tiêu đen và 2.989 tấn tiêu trắng. Kim ngạch xuất khẩu đạt 142,29 triệu USD, tiêu đen đạt 118,74 triệu USD, tiêu trắng đạt 23,55 triệu USD.

Giá xuất khẩu bình quân tiêu đen trong tháng đạt 5.368 USD, tiêu trắng đạt 7.879 USD/tấn. So với tháng trước, lượng xuất khẩu giảm 14%, giá xuất khẩu tiêu đen giảm 210 USD, tiêu trắng giảm 668 USD.

Theo Tổng cục Hải quan Việt Nam.