Giá xuất khẩu trung bình tiêu đen và tiêu trắng các tháng trong năm 2013

Giá tiêu trắng xuất khẩu trung bình từ năm 2006-2015
November 24, 2017
Nhu cầu tiêu thụ và hoạt động xuất, nhập khẩu Hồ tiêu thế giới
November 24, 2017

Giá xuất khẩu trung bình tiêu đen và tiêu trắng các tháng trong năm 2013

Giá xuất khẩu trung bình tiêu đen và tiêu trắng các tháng trong năm 2013

Year 2013 Average
Month 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Black Pepper 6,281 6,339 6,216 6,129 6,013  6,180 6.304 6.222 6.471 6.553 6.642 7.315 6.389
White Pepper 8,742 8,874 8,950 8,922 8,853  8,807  8.738 8.868 9.314 9.344 9.679 10.026 9.093
Nguồn: Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam