Giá tiêu XK thế giới 2012-2015

Giá tiêu xuất khẩu thế giới trong tháng này….Giá tiêu xuất khẩu thế giới trong tháng này….Giá tiêu xuất khẩu thế giới trong tháng này….Giá tiêu xuất khẩu thế giới trong tháng này….Giá tiêu xuất khẩu thế giới trong tháng này….

Giá tiêu XK thế giới                                                          Đơn vị: USD/ tấn

Tháng Giá bình quân Tiêu đen Giá bình quân Tiêu trắng
2012 2013 2013 2015 2012 2013 2014 2015
1 6,514 6,584 7.633 9.139 9,422 9,033 10.157 12.781
2 6,522 6,749 6.863 9.033 9,374 9,167 9.712 12.545
3 7,007 6,567 6.664 8.972 9,522 9,070 9.464 12.937
4 6,674 6,437 7.115 8.983 9,403 9,086 10.304 12.879
5 6,846 6,348 7.684 8.892 9,605 9,024 10.330 12.672
6 6,608 6,237 7.821 9.113 9,354 8.982 10.413 13.041
7 6,412 6,292 8.995 9,129 9,067 11,412
8 6,355 6,399 9.407   8,900 9,064 12.461  
9 6,576 6,823 9.726   9,221 9,117 12.806  
10 6,491 7,068 9.770   9,165 9,360 13.023  
11 6,438 7,460 9.866   9,017 9,842 12.008  
12 6,422 7,858 9.666   8,941 10,562 13.649  

Nguồn IPC