Giá tiêu trắng xuất khẩu trung bình từ năm 2006-2015

Giá tiêu đen xuất khẩu trung bình từ năm 2006-2015
November 24, 2017
Giá xuất khẩu trung bình tiêu đen và tiêu trắng các tháng trong năm 2013
November 24, 2017

Giá tiêu trắng xuất khẩu trung bình từ năm 2006-2015

Giá xuất khẩu trung bình tiêu trắng trong từng tháng từ năm 2006 đến thời điểm hiện nay.

  Year  2006  2007  2008  2009  2010 2011 2012 2013 2014 2015
Jan 1.960 3.423 5.026 4.375 4.078 6.936 9.185 8.742 9.386 13.211
 Feb 1.958 3.540 5.174 3.663 4.094 6.629 9.299 8.874 9.872 12.538
 Mar 1.956 3.658 5.439 3.350 3.842 7.039 9.358 8.950 9.518 12.227
 Apr 1.850 4.488 5.429 3.211 4.122 7.401 9.205 8.922 9.661 12.740
 May 1.918 5.332 5.465 3.158 4.370 7.906 9.280 8.853 9.682 12.838
 Jun 2.053 5.153 5.107 3.150 4.469 7.840 9.059 8.807  10.300
 Jul 2.420 5.060 5.060 3.386 5.064 7.899 10.058 8.738  11.483
 Aug 2.820 4.948 5.203 3.493 5.487 8.103 8.844 9.010  12.371
 Sep 3.980 4.842 4.927 3.944 5.617 9.097 9.261 9.314  12.373
 Oct 3.900 4.800 4.938 4.035 6.136 9.776 8.721 9.349  12.779
 Nov 3.670 4.730 4.704 4.236 6.313 9.226 8.819 9.679  12.747
 Dec 3.330 4.645 4.154 4.242 6.110 9.519 8.865 9.863  13.044
 Average 2.651 4.552 5.052 3.687 4.975 8.114 9.163 9.092 10.648

Source: Vietnam Pepper Associaiton