Giá tiêu đen xuất khẩu trung bình từ năm 2006-2015

Phê duyệt quy hoạch phát triển ngành hồ tiêu Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030
November 24, 2017
Giá tiêu trắng xuất khẩu trung bình từ năm 2006-2015
November 24, 2017

Giá tiêu đen xuất khẩu trung bình từ năm 2006-2015

Giá trung bình xuất khẩu tiêu đen qua từng tháng từ năm 2006 đến nay

 Năm  2006  2007  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Tháng 1 1.275 2.334 3.188 2.461 2.906 4.340 6.219 6.281 6,551 9.189
 2 1.274 2.368 3.327 2.289 2.877 4.433 6.142 6.339 6.681 8.664
 3 1.236 2.447 3.474 2.070 2.720 4.504 6.468 6.216 6.395  8.580
 4 1.208 3.172 3.382 2.071 2.819 5.087 6.346 6.129 6.765  8.803
 5 1.253 3.756 3.312 2.040 3.005 5.506 6.419 6.012 7.274  8.913
 6 1.342 3.454 3.271 2.182 3.010 5.531 6.411 6.180 7.782
 7 1.607 3.403 3.306 2.243 3.646 5.447 7.050 6.304 8.335
 8 1.966 3.523 3.275 2.484 3.762 5.810 6.212 6.222 9.017
 9 2.795 3.359 3.190 2.692 4.118 6.450 6.361 6.471 8.894
 10 2.654 3.269 3.247 2.867 4.150 6.354 6.134 6.553 8.641
 11 2.510 3.220 3.012 2.944 4.430 7.061 6.313 6.642 8.563
 12 2.330 3.300 2.754 3.014 4.568 7.122 6.581 7.315 9.271
 Trung bình 1.787 3.134 3.235  2.446 3.327 5.637 6.390 6.389 7.847

Nguồn: Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam