Biên bản cuộc họp Ban chấp hành Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam Quý III năm 2018