webadmin

November 23, 2017

Số liệu xuất khẩu Hồ tiêu trong tháng 6 năm 2017

Trong tháng 6, Việt Nam xuất khẩu được 22.838 tấn Hồ tiêu, bao gồm 20.189 tấn tiêu đen và 2.649 tấn tiêu trắng. Kim ngạch xuất khẩu đạt 107,76 triệu USD, tiêu đen đạt 90,50 triệu USD, tiêu trắng đạt 17,26 triệu USD. Giá xuất khẩu bình quân tiêu đen trong tháng đạt 4.482 USD/tấn, […]
November 23, 2017

Số liệu xuất khẩu Hồ tiêu trong tháng 5 năm 2017

Trong tháng 5, Việt Nam xuất khẩu được 26.370 tấn Hồ tiêu trong đó tiêu đen đạt 23.688 tấn, tiêu trắng đạt 2.682 tấn. Kim ngạch xuất khẩu đạt 138,14 triệu USD, tiêu đen đạt 118,18 triệu USD, tiêu trắng đạt 19,96 triệu USD.
November 23, 2017

Số liệu xuất khẩu Hồ tiêu trong tháng 4 năm 2017

Trong tháng 4, Việt Nam xuất khẩu được 25.111 tấn Hồ tiêu, bao gồm 22.122 tấn tiêu đen và 2.989 tấn tiêu trắng. Kim ngạch xuất khẩu đạt 142,29 triệu USD, tiêu đen đạt 118,74 triệu USD, tiêu trắng đạt 23,55 triệu USD.
November 23, 2017

Số liệu xuất khẩu Hồ tiêu trong tháng 3 năm 2017

Trong tháng 3, Việt Nam đã xuất khẩu Hồ tiêu đạt 29.192 tấn, giá trị đạt 170,9 triệu USD. Đây là lượng xuất khẩu đạt kỷ lục tính theo tháng cao nhất từ trước tới nay phá vỡ kỷ lục xuất khẩu cao nhất trước đó vào tháng 4/2014 lượng xuất khẩu đạt 26.022 tấn.
November 23, 2017

Số liệu xuất khẩu Hồ tiêu trong tháng 2 năm 2017

Trong tháng 2, Việt Nam xuất khẩu được 13.674 tấn Hồ tiêu các loại, bao gồm 12.435 tấn tiêu đen và 1.239 tấn tiêu trắng. Kim ngạch xuất khẩu đạt 90,62 triệu USD, tiêu đen đạt 78,64 triệu USD, tiêu trắng đạt 11,98 triệu USD.
November 23, 2017

Số liệu xuất khẩu Hồ tiêu trong tháng 1 năm 2017

Trong tháng 1, Việt Nam xuất khẩu được 8.305 tấn Hồ tiêu, bao gồm 7.237 tấn tiêu đen và 1.068 tấn tiêu trắng. Kim ngạch xuất khẩu đạt 61,61 triệu USD, tiêu đen đạt 50,66 triệu USD, tiêu trắng đạt 10,95 triệu USD.
November 23, 2017

Số liệu xuất khẩu Hồ tiêu trong năm 2016

Trong năm 2016, Việt Nam đã xuất khẩu một khối lượng tiêu kỷ lục nhất từ trước tới nay, lượng xuất khẩu đạt 179.233 tấn Hồ tiêu các loại, bao gồm 159.171 tấn tiêu đen và 20.062 tấn tiêu trắng. Kim ngạch xuất khẩu đạt 1 tỷ 439,87 triệu USD, trong đó tiêu đen đạt […]
November 23, 2017

Tình hình sản xuất Hồ tiêu các nước trên thế giới

November 23, 2017

Phát triển Hồ tiêu bền vững

November 23, 2017

Báo động chất lượng hồ tiêu xuất khẩu